شناسایی مسیرهای کوهنوردی

در شناسایی مسیرهای کوهنوردی گاهی تنها یافتن جهت می تواند ما را در مسیر صحیح قرار دهد به عبارت دیگر در پاره ای موارد هنگام صعود و یا بازگشت از قله چنانچه جهت را بیابیم می توانیم خود و یا تیم همراه خود را راهنمایی نماییم. لذا جهت یابی بعنوان یک امر ضروری برای همه کوهنوردان بشمار می رود وحتی اگر یک فرد عادی نیز آنرا بداند می تواند در مسافرتها و مکانهایی که تاکنون بدانجا سفر نکرده است مورد استفاده قرار دهد. برای این منظور ابتدا جهات اصلی و فرق سمت و جهت را معرفی می کنیم سپس...

ادامه مطلب